Date:2010-10-17 14:43:09 (7 years 8 months ago)
Author:Xiangfu Liu
Commit:9986a1f08fe4eafe0b068ccf94602eb2825480d6
Message:update the gmenu2x.sh, add shell script head

Signed-off-by: Xiangfu Liu <xiangfu@sharism.cc>
Files: gmenu2x.sh (1 diff)

Change Details

gmenu2x.sh
1#!/bin/sh
12cd /usr/share/gmenu2x
23./gmenu2x

Archive Download the corresponding diff fileinteractive