Date:2010-12-06 14:07:08 (11 years 9 months ago)
Author:Xiangfu Liu
Commit:e517e9737bdf3df57981e37d6ca20840d287471f
Message:move gmenu2x from openwrt-xburst.git to it's package

Signed-off-by: Xiangfu Liu <xiangfu@sharism.cc>
Files: gmenu2x/Makefile (2 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/bin/gmenu2x (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/abook (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/aewan (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/alsamixer (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/bc (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/byobu (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/calcurse (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/centerim (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/dgclock (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/elinks (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/gmu (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/guile (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/htop (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/joe (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/lynx (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mathomatic (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mc (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mcabber (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/minicom (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mutt (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/nanomap (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/nanoterm (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/nightsky (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/powertop (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/qc (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/sc (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/snownews (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/stardict (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/tunec (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/vim (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/w3m (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/backgammon (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/freedroid (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/gnuchess (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/primes (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/tetris (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/worm (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/ash (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/bash (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/fbterm (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/jfbterm (1 diff)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/dgclock.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/duck.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/gmu.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/leaf_red.big.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/leaf_red.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/nanomap.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/nightsky.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/stardict.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/utilities-terminal.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/vido.png (0 diffs)
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/sections/terminal.png (1 diff)

Change Details

gmenu2x/Makefile
6363        $(1)/usr/share/gmenu2x/
6464
6565    $(INSTALL_BIN) \
66        $(PKG_BUILD_DIR)/gmenu2x.sh \
66        ./files/nanonote/bin/gmenu2x \
6767        $(1)/usr/bin/gmenu2x
6868
6969    $(CP) \
...... 
7676
7777    rm -rf \
7878        $(1)/usr/share/gmenu2x/sections/{emulators,games}
79
80    $(CP) \
81        ./files/nanonote/gmenu2x/* \
82        $(1)/usr/share/gmenu2x/
7983endef
8084
8185$(eval $(call BuildPackage,gmenu2x))
gmenu2x/files/nanonote/bin/gmenu2x
1#!/bin/sh
2
3source /etc/profile
4setfont2 /usr/share/setfont2/un-fuzzy-6x10-font.pnm
5
6cd /usr/share/gmenu2x
7./gmenu2x
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/abook
1title=abook
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/abook
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/aewan
1title=aewan
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/aewan
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/alsamixer
1title=alsamixer
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/alsamixer
4params=-Vall
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/bc
1title=bc
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/bc
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/byobu
1title=byobu
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/byobu
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/calcurse
1title=calcurse
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/calcurse
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/centerim
1title=centerim
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/centerim
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/dgclock
1title=DGClock
2icon=skin:icons/dgclock.png
3exec=/usr/bin/dgclock
4wrapper=true
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/elinks
1title=elinks
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/elinks
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/gmu
1title=GMU
2icon=skin:icons/gmu.png
3exec=/usr/bin/gmu
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/guile
1title=guile
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/guile
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/htop
1title=htop
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/htop
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/joe
1title=joe
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/joe
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/lynx
1title=lynx
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/bin/sh
4params=--login -c /usr/bin/lynx
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mathomatic
1title=mathomatic
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/mathomatic
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mc
1title=mc
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/mc
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mcabber
1title=mcabber
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/mcabber
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/minicom
1title=minicom
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/minicom
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/mutt
1title=mutt
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/mutt
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/nanomap
1title=NanoMap
2icon=skin:icons/nanomap.png
3exec=/usr/bin/NanoMap
4params=-qws
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/nanoterm
1title=nanoterm
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/nanoterm
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/nightsky
1title=nightsky
2icon=skin:icons/nightsky.png
3exec=/usr/bin/nightsky
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/powertop
1title=powertop
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/powertop
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/qc
1title=qc
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/qc
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/sc
1title=sc
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/sc
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/snownews
1title=snownews
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/snownews
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/stardict
1title=StarDict
2icon=skin:icons/stardict.png
3exec=/usr/bin/stardict
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/tunec
1title=tunec
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/tunec
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/vim
1title=vim
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/vim
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/applications/w3m
1title=w3m
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/w3m
4params=http://en.qi-hardware.com/wiki/Main_Page
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/backgammon
1title=backgammon
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/backgammon
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/freedroid
1title=freedroid
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/freedroid
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/gnuchess
1title=gnuchess
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/gnuchess
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/primes
1title=primes
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/primes
4params=0 1000
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/tetris
1title=tetris
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/tetris
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/games/worm
1title=worm
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/worm
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/ash
1title=ash(Default)
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/bin/ash
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/bash
1title=bash
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/bin/bash
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/fbterm
1title=fbterm
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/fbterm
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/sections/terminal/jfbterm
1title=jfbterm
2icon=skin:icons/utilities-terminal.png
3exec=/usr/bin/jfbterm
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/dgclock.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/duck.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/gmu.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/leaf_red.big.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/leaf_red.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/nanomap.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/nightsky.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/stardict.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/utilities-terminal.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/icons/vido.png
gmenu2x/files/nanonote/gmenu2x/skins/Default/sections/terminal.png
1../icons/utilities-terminal.png

Archive Download the corresponding diff fileinteractive