Date:2010-12-24 03:50:06 (12 years 9 months ago)
Author:Andrés Calderón
Commit:851da638435b32597d4c042d4606a9d76c5d18d4
Message:new PSU draft design

Files: xue-rnc/ether.sch (2 diffs)
xue-rnc/expansion.sch (2 diffs)
xue-rnc/flash.sch (2 diffs)
xue-rnc/fpga1.sch (2 diffs)
xue-rnc/fpga2.sch (2 diffs)
xue-rnc/psu.sch (3 diffs)
xue-rnc/sdram.sch (2 diffs)
xue-rnc/usb.sch (2 diffs)
xue-rnc/xue-rnc.sch (2 diffs)

Change Details

xue-rnc/ether.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A4 11700 8267
6060Sheet 11 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
xue-rnc/expansion.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A4 11700 8267
6060Sheet 2 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
xue-rnc/flash.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A4 11700 8267
6060Sheet 9 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
xue-rnc/fpga1.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A3 16535 11700
6060Sheet 3 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
xue-rnc/fpga2.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A3 16535 11700
6060Sheet 6 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
xue-rnc/psu.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A3 16535 11700
6060Sheet 2 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
...... 
6767Comment3 ""
6868Comment4 ""
6969$EndDescr
70Wire Wire Line
71    1050 9650 1050 9400
72Connection ~ 4850 9100
73Connection ~ 4700 9100
74Wire Wire Line
75    4700 9100 4700 9400
76Wire Wire Line
77    4700 9400 4650 9400
78Connection ~ 4100 9400
79Wire Wire Line
80    4100 9450 4100 9400
81Wire Wire Line
82    3900 9700 3950 9700
83Wire Wire Line
84    2750 10750 2750 10850
85Connection ~ 3600 10150
86Wire Wire Line
87    4850 9100 4850 10150
88Wire Wire Line
89    4850 10150 3500 10150
90Connection ~ 2900 10150
91Connection ~ 2750 10150
92Wire Wire Line
93    2750 10150 3000 10150
94Wire Wire Line
95    2750 10100 2750 10250
96Wire Wire Line
97    2500 10100 2500 10150
98Wire Wire Line
99    2500 10150 2400 10150
100Wire Wire Line
101    2400 10150 2400 10100
102Wire Wire Line
103    1300 9100 850 9100
104Connection ~ 3450 9400
105Wire Wire Line
106    3450 9400 3450 9300
107Wire Wire Line
108    3450 9300 3350 9300
109Wire Wire Line
110    3950 9700 3950 9400
111Wire Wire Line
112    5300 9650 5300 9500
113Wire Wire Line
114    5500 9450 5500 9500
115Wire Wire Line
116    5500 9500 5100 9500
117Wire Wire Line
118    5100 9500 5100 9450
119Wire Wire Line
120    5500 9250 5500 9200
121Wire Wire Line
122    5500 9200 5100 9200
123Wire Wire Line
124    5100 9200 5100 9250
125Wire Wire Line
126    5300 9100 5300 9200
127Connection ~ 5300 9200
128Connection ~ 5300 9500
129Wire Wire Line
130    5450 7100 5450 7150
131Wire Wire Line
132    5450 7150 4300 7150
133Wire Wire Line
134    5950 4300 5950 4350
135Wire Wire Line
136    5950 4350 4900 4350
137Wire Wire Line
138    2100 6750 2100 7050
139Wire Wire Line
140    2100 7050 2150 7050
141Wire Wire Line
142    3650 6750 3650 7050
143Wire Wire Line
144    3650 7050 3600 7050
145Wire Wire Line
146    1300 7550 1300 7250
147Wire Wire Line
148    1300 7050 1300 6850
149Connection ~ 4800 7550
150Connection ~ 4800 7250
151Connection ~ 4800 7150
152Wire Wire Line
153    4800 7150 4800 7250
154Wire Wire Line
155    4600 7300 4600 7250
156Wire Wire Line
157    4600 7250 5000 7250
158Wire Wire Line
159    5000 7250 5000 7300
160Wire Wire Line
161    4600 7500 4600 7550
162Wire Wire Line
163    4600 7550 5000 7550
164Wire Wire Line
165    5000 7550 5000 7500
166Wire Wire Line
167    4800 7700 4800 7550
168Wire Wire Line
169    5450 4900 5450 4750
170Wire Wire Line
171    4850 1950 5250 1950
172Connection ~ 5050 1550
173Wire Wire Line
174    5050 1550 5050 1650
175Wire Wire Line
176    5650 4700 5650 4750
177Wire Wire Line
178    5650 4750 5250 4750
179Wire Wire Line
180    5250 4750 5250 4700
181Wire Wire Line
182    5650 4500 5650 4450
183Wire Wire Line
184    5650 4450 5250 4450
185Wire Wire Line
186    5250 4450 5250 4500
187Wire Wire Line
188    1100 4100 1100 3900
189Wire Wire Line
190    1100 4600 1100 4300
191Wire Wire Line
192    2500 3300 2500 3250
193Wire Wire Line
194    2850 5650 2850 5600
195Wire Wire Line
196    2650 5100 2650 5050
197Wire Wire Line
198    2650 5050 2700 5050
199Wire Wire Line
200    2700 5050 2700 4950
201Wire Wire Line
202    2850 5100 2850 5050
203Connection ~ 2350 5050
204Wire Wire Line
205    2350 5050 2350 4950
206Wire Wire Line
207    2550 4950 2550 5050
208Wire Wire Line
209    2550 5050 2250 5050
210Wire Wire Line
211    2250 5050 2250 4950
212Wire Wire Line
213    4300 4350 3300 4350
214Wire Wire Line
215    3300 3750 4200 3750
216Connection ~ 3900 3650
217Wire Wire Line
218    3850 3650 3900 3650
219Wire Wire Line
220    3350 3650 3300 3650
221Wire Wire Line
222    3900 3300 3900 3950
223Wire Wire Line
224    3900 3950 3300 3950
225Wire Wire Line
226    4200 3750 4200 4050
227Connection ~ 3400 3850
228Wire Wire Line
229    3300 3850 3400 3850
230Connection ~ 3400 4350
231Wire Wire Line
232    3300 4550 3400 4550
233Wire Wire Line
234    3400 4550 3400 4150
235Wire Wire Line
236    3400 4150 3300 4150
237Wire Wire Line
238    1950 1150 1950 1350
239Wire Wire Line
240    1950 1350 2050 1350
241Connection ~ 1950 1650
242Wire Wire Line
243    2050 1650 1950 1650
244Wire Wire Line
245    1700 2300 1700 2250
246Wire Wire Line
247    3550 1550 4050 1550
248Wire Wire Line
249    3700 2300 3700 2400
250Connection ~ 4750 1550
251Wire Wire Line
252    4550 1800 4750 1550
253Connection ~ 3650 1350
254Wire Wire Line
255    3550 1350 3650 1350
256Connection ~ 4750 1550
257Wire Notes Line
258    550 8300 6500 8300
259Wire Notes Line
260    550 8300 550 11150
261Wire Notes Line
262    550 11150 6500 11150
263Wire Notes Line
264    6500 11150 6500 8300
265Wire Notes Line
266    550 6100 550 2800
267Wire Notes Line
268    550 6100 6500 6100
269Wire Notes Line
270    6500 6100 6500 2800
271Wire Notes Line
272    6500 2800 550 2800
273Wire Notes Line
274    6500 2750 6500 600
275Wire Notes Line
276    6500 2750 550 2750
277Wire Notes Line
278    550 2750 550 600
279Wire Notes Line
280    550 600 6500 600
281Wire Notes Line
282    6500 6150 550 6150
283Wire Notes Line
284    6500 6150 6500 8250
285Wire Notes Line
286    6500 8250 550 8250
287Wire Notes Line
288    550 8250 550 6150
289Wire Wire Line
290    3550 1450 3650 1450
291Wire Wire Line
292    3650 1450 3650 1100
293Wire Wire Line
294    4050 1800 3700 1800
295Connection ~ 3700 1800
296Wire Wire Line
297    1050 1900 1050 1600
298Wire Wire Line
299    3700 1800 3700 1650
300Wire Wire Line
301    3700 1650 3550 1650
302Wire Wire Line
303    1700 2550 1700 2500
304Wire Wire Line
305    2050 1450 1700 1450
306Wire Wire Line
307    1700 1450 1700 1750
308Wire Wire Line
309    2050 1550 1950 1550
310Wire Wire Line
311    1950 1550 1950 2000
312Wire Wire Line
313    1050 1400 1050 1200
314Wire Wire Line
315    3300 4250 3400 4250
316Connection ~ 3400 4250
317Wire Wire Line
318    3400 4450 3300 4450
319Connection ~ 3400 4450
320Wire Wire Line
321    3300 4050 3400 4050
322Connection ~ 3400 3950
323Wire Wire Line
324    3400 4050 3400 3850
325Wire Wire Line
326    4200 4250 4200 4350
327Connection ~ 4200 4350
328Wire Wire Line
329    3300 3650 3300 3550
330Wire Wire Line
331    3300 3350 3300 3250
332Wire Wire Line
333    3300 3250 3050 3250
334Wire Wire Line
335    3050 3250 3050 3400
336Wire Wire Line
337    2450 5050 2450 4950
338Connection ~ 2450 5050
339Wire Wire Line
340    2800 4950 2800 5050
341Wire Wire Line
342    2800 5050 3100 5050
343Connection ~ 2850 5050
344Wire Wire Line
345    2650 5650 2650 5600
346Wire Wire Line
347    3600 5050 4500 5050
348Wire Wire Line
349    4500 5050 5000 4350
350Connection ~ 5000 4350
351Wire Wire Line
352    2650 5850 2650 5900
353Wire Wire Line
354    5450 4350 5450 4450
355Connection ~ 5450 4350
356Connection ~ 5450 4450
357Connection ~ 5450 4750
358Connection ~ 5050 1950
359Wire Wire Line
360    5050 2100 5050 1950
361Connection ~ 5050 1650
362Wire Wire Line
363    4850 1700 4850 1650
364Wire Wire Line
365    5250 1700 5250 1650
366Wire Wire Line
367    4850 1950 4850 1900
368Wire Wire Line
369    5250 1950 5250 1900
370Wire Wire Line
371    5250 1650 4850 1650
372Wire Wire Line
373    3600 7150 3700 7150
374Wire Wire Line
375    4450 7150 4300 7300
376Wire Wire Line
377    4300 7300 3600 7300
378Connection ~ 4450 7150
379Wire Wire Line
380    2150 7200 2100 7200
381Wire Wire Line
382    2100 7200 2100 7600
383Wire Wire Line
384    2150 7300 2100 7300
385Connection ~ 2100 7300
386Wire Wire Line
387    4650 1550 5750 1550
388Wire Wire Line
389    5750 1550 5750 1450
390Wire Wire Line
391    1050 9200 1050 9100
392Connection ~ 1050 9100
393Wire Wire Line
394    1900 9100 2000 9100
395Wire Wire Line
396    2450 10150 2450 10250
397Connection ~ 2450 10150
398Wire Wire Line
399    3150 10300 2900 10300
400Wire Wire Line
401    2900 10300 2900 10150
402Wire Wire Line
403    3350 10300 3600 10300
404Wire Wire Line
405    3600 10300 3600 10150
406Wire Wire Line
407    3350 9700 3400 9700
408Wire Wire Line
409    4150 9400 3350 9400
410Connection ~ 3950 9400
411Wire Wire Line
412    4100 9650 4100 9850
413Wire Wire Line
414    3350 9100 5850 9100
415Wire Wire Line
416    5850 9100 5850 9050
417Connection ~ 5300 9100
418$Comp
419L GND #PWR?
420U 1 1 4D1409D1
421P 5300 9650
422F 0 "#PWR?" H 5300 9650 30 0001 C CNN
423F 1 "GND" H 5300 9580 30 0001 C CNN
424    1 5300 9650
425    1 0 0 -1
426$EndComp
427$Comp
428L GND #PWR?
429U 1 1 4D14097D
430P 4100 9850
431F 0 "#PWR?" H 4100 9850 30 0001 C CNN
432F 1 "GND" H 4100 9780 30 0001 C CNN
433    1 4100 9850
434    1 0 0 -1
435$EndComp
436$Comp
437L CAP C?
438U 1 1 4D1408E4
439P 4100 9550
440F 0 "C?" H 4150 9650 50 0000 L CNN
441F 1 "CAP" H 4150 9450 50 0000 L CNN
442    1 4100 9550
443    1 0 0 -1
444$EndComp
445$Comp
446L GND #PWR?
447U 1 1 4D14083D
448P 2750 10850
449F 0 "#PWR?" H 2750 10850 30 0001 C CNN
450F 1 "GND" H 2750 10780 30 0001 C CNN
451    1 2750 10850
452    1 0 0 -1
453$EndComp
454$Comp
455L GND #PWR?
456U 1 1 4D140715
457P 2450 10250
458F 0 "#PWR?" H 2450 10250 30 0001 C CNN
459F 1 "GND" H 2450 10180 30 0001 C CNN
460    1 2450 10250
461    1 0 0 -1
462$EndComp
463$Comp
464L GND #PWR?
465U 1 1 4D140708
466P 1050 9650
467F 0 "#PWR?" H 1050 9650 30 0001 C CNN
468F 1 "GND" H 1050 9580 30 0001 C CNN
469    1 1050 9650
470    1 0 0 -1
471$EndComp
472$Comp
473L R R?
474U 1 1 4D140674
475P 4400 9400
476F 0 "R?" V 4480 9400 50 0000 C CNN
477F 1 "R" V 4400 9400 50 0000 C CNN
478    1 4400 9400
479    0 -1 -1 0
480$EndComp
481$Comp
482L CAP C?
483U 1 1 4D140659
484P 3250 10300
485F 0 "C?" H 3300 10400 50 0000 L CNN
486F 1 "CAP" H 3300 10200 50 0000 L CNN
487    1 3250 10300
488    0 1 1 0
489$EndComp
490$Comp
491L R R?
492U 1 1 4D140650
493P 3250 10150
494F 0 "R?" V 3330 10150 50 0000 C CNN
495F 1 "R" V 3250 10150 50 0000 C CNN
496    1 3250 10150
497    0 -1 -1 0
498$EndComp
499$Comp
500L CAP C?
501U 1 1 4D140643
502P 1050 9300
503F 0 "C?" H 1100 9400 50 0000 L CNN
504F 1 "CAP" H 1100 9200 50 0000 L CNN
505    1 1050 9300
506    1 0 0 -1
507$EndComp
508$Comp
509L CAP C?
510U 1 1 4D14063B
511P 5500 9350
512F 0 "C?" H 5550 9450 50 0000 L CNN
513F 1 "CAP" H 5550 9250 50 0000 L CNN
514    1 5500 9350
515    1 0 0 -1
516$EndComp
517$Comp
518L CAP C?
519U 1 1 4D14063A
520P 5100 9350
521F 0 "C?" H 5150 9450 50 0000 L CNN
522F 1 "CAP" H 5150 9250 50 0000 L CNN
523    1 5100 9350
524    1 0 0 -1
525$EndComp
526$Comp
527L R R?
528U 1 1 4D140604
529P 2750 10500
530F 0 "R?" V 2830 10500 50 0000 C CNN
531F 1 "R" V 2750 10500 50 0000 C CNN
532    1 2750 10500
533    -1 0 0 1
534$EndComp
535$Comp
536L R R?
537U 1 1 4D140603
538P 3650 9700
539F 0 "R?" V 3730 9700 50 0000 C CNN
540F 1 "R" V 3650 9700 50 0000 C CNN
541    1 3650 9700
542    0 -1 -1 0
543$EndComp
544$Comp
545L INDUCTOR L?
546U 1 1 4D1405EB
547P 1600 9100
548F 0 "L?" V 1550 9100 40 0000 C CNN
549F 1 "INDUCTOR" V 1700 9100 40 0000 C CNN
550    1 1600 9100
551    0 1 1 0
552$EndComp
553$Comp
554L GND #PWR?
555U 1 1 4D140270
556P 2100 7600
557F 0 "#PWR?" H 2100 7600 30 0001 C CNN
558F 1 "GND" H 2100 7530 30 0001 C CNN
559    1 2100 7600
560    1 0 0 -1
561$EndComp
562$Comp
563L INDUCTOR L?
564U 1 1 4D140153
565P 4000 7150
566F 0 "L?" V 3950 7150 40 0000 C CNN
567F 1 "INDUCTOR" V 4100 7150 40 0000 C CNN
568    1 4000 7150
569    0 1 1 0
570$EndComp
571$Comp
572L GND #PWR?
573U 1 1 4D14016E
574P 1300 7550
575F 0 "#PWR?" H 1300 7550 30 0001 C CNN
576F 1 "GND" H 1300 7480 30 0001 C CNN
577    1 1300 7550
578    1 0 0 -1
579$EndComp
580$Comp
581L CAP C?
582U 1 1 4D14016D
583P 1300 7150
584F 0 "C?" H 1350 7250 50 0000 L CNN
585F 1 "CAP" H 1350 7050 50 0000 L CNN
586    1 1300 7150
587    1 0 0 -1
588$EndComp
589$Comp
590L CAP C?
591U 1 1 4D140163
592P 4600 7400
593F 0 "C?" H 4650 7500 50 0000 L CNN
594F 1 "CAP" H 4650 7300 50 0000 L CNN
595    1 4600 7400
596    1 0 0 -1
597$EndComp
598$Comp
599L CAP C?
600U 1 1 4D140162
601P 5000 7400
602F 0 "C?" H 5050 7500 50 0000 L CNN
603F 1 "CAP" H 5050 7300 50 0000 L CNN
604    1 5000 7400
605    1 0 0 -1
606$EndComp
607$Comp
608L GND #PWR?
609U 1 1 4D140161
610P 4800 7700
611F 0 "#PWR?" H 4800 7700 30 0001 C CNN
612F 1 "GND" H 4800 7630 30 0001 C CNN
613    1 4800 7700
614    1 0 0 -1
615$EndComp
616Text Notes 4550 8200 0 40 ~ 0
617http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1529-D.PDF
618$Comp
619L GND #PWR?
620U 1 1 4D13FF19
621P 5450 4900
622F 0 "#PWR?" H 5450 4900 30 0001 C CNN
623F 1 "GND" H 5450 4830 30 0001 C CNN
624    1 5450 4900
625    1 0 0 -1
626$EndComp
627$Comp
628L CAP C?
629U 1 1 4D13FF30
630P 4850 1800
631F 0 "C?" H 4900 1900 50 0000 L CNN
632F 1 "CAP" H 4900 1700 50 0000 L CNN
633    1 4850 1800
634    1 0 0 -1
635$EndComp
636$Comp
637L CAP C?
638U 1 1 4D13FF2F
639P 5250 1800
640F 0 "C?" H 5300 1900 50 0000 L CNN
641F 1 "CAP" H 5300 1700 50 0000 L CNN
642    1 5250 1800
643    1 0 0 -1
644$EndComp
645$Comp
646L GND #PWR?
647U 1 1 4D13FF2E
648P 5050 2100
649F 0 "#PWR?" H 5050 2100 30 0001 C CNN
650F 1 "GND" H 5050 2030 30 0001 C CNN
651    1 5050 2100
652    1 0 0 -1
653$EndComp
654$Comp
655L CAP C?
656U 1 1 4D13FEFF
657P 5650 4600
658F 0 "C?" H 5700 4700 50 0000 L CNN
659F 1 "CAP" H 5700 4500 50 0000 L CNN
660    1 5650 4600
661    1 0 0 -1
662$EndComp
663$Comp
664L GND #PWR?
665U 1 1 4D13FEDF
666P 3050 3400
667F 0 "#PWR?" H 3050 3400 30 0001 C CNN
668F 1 "GND" H 3050 3330 30 0001 C CNN
669    1 3050 3400
670    1 0 0 -1
671$EndComp
672$Comp
673L GND #PWR?
674U 1 1 4D13FECF
675P 2650 5900
676F 0 "#PWR?" H 2650 5900 30 0001 C CNN
677F 1 "GND" H 2650 5830 30 0001 C CNN
678    1 2650 5900
679    1 0 0 -1
680$EndComp
681$Comp
682L GND #PWR?
683U 1 1 4D13FEC8
684P 2850 5650
685F 0 "#PWR?" H 2850 5650 30 0001 C CNN
686F 1 "GND" H 2850 5580 30 0001 C CNN
687    1 2850 5650
688    1 0 0 -1
689$EndComp
690$Comp
691L CAP C?
692U 1 1 4D13FEB6
693P 1100 4200
694F 0 "C?" H 1150 4300 50 0000 L CNN
695F 1 "CAP" H 1150 4100 50 0000 L CNN
696    1 1100 4200
697    1 0 0 -1
698$EndComp
699$Comp
700L GND #PWR?
701U 1 1 4D13FEB5
702P 1100 4600
703F 0 "#PWR?" H 1100 4600 30 0001 C CNN
704F 1 "GND" H 1100 4530 30 0001 C CNN
705    1 1100 4600
706    1 0 0 -1
707$EndComp
708Text Notes 2450 3200 0 60 ~ 0
709???\n
710NoConn ~ 1750 4050
711NoConn ~ 1750 4250
712NoConn ~ 1750 4150
713$Comp
714L CAP C?
715U 1 1 4D13FE2C
716P 2650 5750
717F 0 "C?" H 2700 5850 50 0000 L CNN
718F 1 "CAP" H 2700 5650 50 0000 L CNN
719    1 2650 5750
720    1 0 0 -1
721$EndComp
722$Comp
723L R R?
724U 1 1 4D13FE0D
725P 2650 5350
726F 0 "R?" V 2730 5350 50 0000 C CNN
727F 1 "R" V 2650 5350 50 0000 C CNN
728    1 2650 5350
729    -1 0 0 1
730$EndComp
731$Comp
732L R R?
733U 1 1 4D13FD6A
734P 2850 5350
735F 0 "R?" V 2930 5350 50 0000 C CNN
736F 1 "R" V 2850 5350 50 0000 C CNN
737    1 2850 5350
738    -1 0 0 1
739$EndComp
740$Comp
741L CAP C?
742U 1 1 4D13FCCF
743P 3300 3450
744F 0 "C?" H 3350 3550 50 0000 L CNN
745F 1 "CAP" H 3350 3350 50 0000 L CNN
746    1 3300 3450
747    1 0 0 -1
748$EndComp
749$Comp
750L R R?
751U 1 1 4D13FC4E
752P 3600 3650
753F 0 "R?" V 3680 3650 50 0000 C CNN
754F 1 "R" V 3600 3650 50 0000 C CNN
755    1 3600 3650
756    0 -1 -1 0
757$EndComp
758$Comp
759L CAP C?
760U 1 1 4D13FBBF
761P 4200 4150
762F 0 "C?" H 4250 4250 50 0000 L CNN
763F 1 "CAP" H 4250 4050 50 0000 L CNN
764    1 4200 4150
765    1 0 0 -1
766$EndComp
767$Comp
768L CAP C?
769U 1 1 4D13FB8D
770P 5250 4600
771F 0 "C?" H 5300 4700 50 0000 L CNN
772F 1 "CAP" H 5300 4500 50 0000 L CNN
773    1 5250 4600
774    1 0 0 -1
775$EndComp
776$Comp
777L INDUCTOR L?
778U 1 1 4D13FB89
779P 4600 4350
780F 0 "L?" V 4550 4350 40 0000 C CNN
781F 1 "INDUCTOR" V 4700 4350 40 0000 C CNN
782    1 4600 4350
783    0 1 1 0
784$EndComp
785$Comp
786L R R?
787U 1 1 4D13FB88
788P 3350 5050
789F 0 "R?" V 3430 5050 50 0000 C CNN
790F 1 "R" V 3350 5050 50 0000 C CNN
791    1 3350 5050
792    0 1 1 0
793$EndComp
794Text Notes 12750 10950 0 60 ~ 12
795Power Supply Unit
796Text Notes 12750 10750 0 60 ~ 12
797Designer: Andres.Calderon@emQbit.com \nLicense: CC-BY-SA
798Text Notes 4250 6050 0 40 ~ 0
799http://www.rohm.com/products/databook/power/pdf/bd9132muv-e.pdf
800Text Notes 4350 8650 0 120 Italic 24
801Design in progress!!!
802Text Notes 4500 6500 0 120 Italic 24
803Design in progress!!!
804Text Notes 4550 3200 0 120 Italic 24
805Design in progress!!!
806Text Notes 4300 900 0 120 Italic 24
807Design in progress!!!
808Text Notes 1900 1100 0 40 ~ 0
809???\n
810$Comp
811L GND #PWR?
812U 1 1 4D13F926
813P 1950 2000
814F 0 "#PWR?" H 1950 2000 30 0001 C CNN
815F 1 "GND" H 1950 1930 30 0001 C CNN
816    1 1950 2000
817    1 0 0 -1
818$EndComp
819$Comp
820L GND #PWR?
821U 1 1 4D13F8E2
822P 1700 2550
823F 0 "#PWR?" H 1700 2550 30 0001 C CNN
824F 1 "GND" H 1700 2480 30 0001 C CNN
825    1 1700 2550
826    1 0 0 -1
827$EndComp
828$Comp
829L GND #PWR?
830U 1 1 4D13F81E
831P 1050 1900
832F 0 "#PWR?" H 1050 1900 30 0001 C CNN
833F 1 "GND" H 1050 1830 30 0001 C CNN
834    1 1050 1900
835    1 0 0 -1
836$EndComp
837$Comp
838L GND #PWR?
839U 1 1 4D13F818
840P 3700 2400
841F 0 "#PWR?" H 3700 2400 30 0001 C CNN
842F 1 "GND" H 3700 2330 30 0001 C CNN
843    1 3700 2400
844    1 0 0 -1
845$EndComp
846$Comp
847L CAP C?
848U 1 1 4D13F557
849P 1700 2400
850F 0 "C?" H 1750 2500 50 0000 L CNN
851F 1 "CAP" H 1750 2300 50 0000 L CNN
852    1 1700 2400
853    1 0 0 -1
854$EndComp
855$Comp
856L R R?
857U 1 1 4D13F539
858P 1700 2000
859F 0 "R?" V 1780 2000 50 0000 C CNN
860F 1 "R" V 1700 2000 50 0000 C CNN
861    1 1700 2000
862    1 0 0 -1
863$EndComp
864$Comp
865L R R?
866U 1 1 4D13F52F
867P 3700 2050
868F 0 "R?" V 3780 2050 50 0000 C CNN
869F 1 "R" V 3700 2050 50 0000 C CNN
870    1 3700 2050
871    1 0 0 -1
872$EndComp
873$Comp
874L R R?
875U 1 1 4D13F523
876P 4300 1800
877F 0 "R?" V 4380 1800 50 0000 C CNN
878F 1 "R" V 4300 1800 50 0000 C CNN
879    1 4300 1800
880    0 1 1 0
881$EndComp
882Text Notes 4250 2700 0 40 ~ 0
883http://www.rohm.com/products/databook/power/pdf/bd9130nv-e.pdf
884$Comp
885L INDUCTOR L?
886U 1 1 4D13F22A
887P 4350 1550
888F 0 "L?" V 4300 1550 40 0000 C CNN
889F 1 "INDUCTOR" V 4450 1550 40 0000 C CNN
890    1 4350 1550
891    0 1 1 0
892$EndComp
893$Comp
894L CAP C?
895U 1 1 4D13F1A3
896P 1050 1500
897F 0 "C?" H 1100 1600 50 0000 L CNN
898F 1 "CAP" H 1100 1400 50 0000 L CNN
899    1 1050 1500
900    1 0 0 -1
901$EndComp
902Text Notes 6200 8450 0 80 Italic 16
9035.0V
904Text Notes 6200 750 0 80 Italic 16
9053.3V
906Text Notes 6050 2950 0 80 Italic 16
9072.5V
908Text Notes 6150 6300 0 80 Italic 16
9091.2V
910Text Notes 650 8450 0 60 ~ 0
911LM2621MM/NOPB (BOOST)\nMax. Current Output 0.5A\nFreq. 300kHz ~ 2MHz
912Text Notes 750 800 0 60 ~ 0
913BD9130NV-E2\nMax. Current Output 2A\nFreq. 1MHz
914Text Notes 650 3000 0 60 ~ 0
915BD9132MUV-E2\nMax. Current Output 3A\nFreq. 1Mhz
916Text Notes 650 6350 0 60 ~ 0
917NCP1529MU12TBG\nMax. Current Output 1A\nFreq. 1.7MHz\n
70918$Comp
71919L NCP1529 U10
72920U 1 1 4D13C8E1
73P 2150 3300
74F 0 "U10" H 2150 3150 60 0000 C CNN
75F 1 "NCP1529" H 2150 3400 60 0000 C CNN
76F 2 "UDFN6" H 2150 3300 60 0001 C CNN
77    1 2150 3300
921P 2900 7150
922F 0 "U10" H 2900 7000 60 0000 C CNN
923F 1 "NCP1529" H 2900 7250 60 0000 C CNN
924F 2 "UDFN6" H 2900 7150 60 0001 C CNN
925    1 2900 7150
78926    1 0 0 -1
79927$EndComp
80928$Comp
81929L LM2621 U9
82930U 1 1 4D13C8D9
83P 1850 5550
84F 0 "U9" H 1500 5500 60 0000 C CNN
85F 1 "LM2621" H 1600 5650 60 0000 C CNN
86F 2 "MINI-SO-8" H 1850 5550 60 0001 C CNN
87    1 1850 5550
931P 2750 9400
932F 0 "U9" H 2400 9350 60 0000 C CNN
933F 1 "LM2621" H 2500 9500 60 0000 C CNN
934F 2 "MINI-SO-8" H 2750 9400 60 0001 C CNN
935    1 2750 9400
88936    1 0 0 -1
89937$EndComp
90938$Comp
91939L BD9132MUV U12
92940U 1 1 4D13C8D1
93P 2200 1850
94F 0 "U12" H 1900 2300 60 0000 C CNN
95F 1 "BD9132MUV" H 2150 2100 60 0000 C CNN
96F 2 "MLF20m1" H 2200 1850 60 0001 C CNN
97    1 2200 1850
941P 2450 4100
942F 0 "U12" H 2150 4550 60 0000 C CNN
943F 1 "BD9132MUV" H 2400 4350 60 0000 C CNN
944F 2 "MLF20m1" H 2450 4100 60 0001 C CNN
945    1 2450 4100
98946    1 0 0 -1
99947$EndComp
100948$Comp
101949L BD9130NV U11
102950U 1 1 4D13C8C9
103P 2150 4300
104F 0 "U11" H 2150 4200 60 0000 C CNN
105F 1 "BD9130NV" H 2150 4450 60 0000 C CNN
106F 2 "SON008V5060" H 2150 4300 60 0001 C CNN
107    1 2150 4300
951P 2800 1500
952F 0 "U11" H 2800 1400 60 0000 C CNN
953F 1 "BD9130NV" H 2800 1650 60 0000 C CNN
954F 2 "SON008V5060" H 2800 1500 60 0001 C CNN
955F 3 "http://www.rohm.com/products/databook/power/pdf/bd9130nv-e.pdf" H 2800 1500 60 0001 C CNN
956    1 2800 1500
108957    1 0 0 -1
109958$EndComp
110959$EndSCHEMATC
xue-rnc/sdram.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A4 11700 8267
6060Sheet 9 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
xue-rnc/usb.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5757EELAYER 24 0
5858EELAYER END
5959$Descr A4 11700 8267
60Sheet 10 9
60Sheet 8 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""
xue-rnc/xue-rnc.sch
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 05:38:02 PM COT
1EESchema Schematic File Version 2 date Thu 23 Dec 2010 09:48:24 PM COT
22LIBS:power
33LIBS:r_pack2
44LIBS:v0402mhs03
...... 
5959$Descr A3 16535 11700
6060Sheet 1 9
6161Title ""
62Date "23 dec 2010"
62Date "24 dec 2010"
6363Rev ""
6464Comp ""
6565Comment1 ""

Archive Download the corresponding diff file

Branches:
masterinteractive